STURNE'LLU ANTICU DI LI 'NZUPRANNU'MI

Sturnéllu antìcu di li ‘nzuprannùmi

Gannìna di Chijararuséddhra

Pòrta sétti suttanéddhri

Lu rìcciju a lu vantisìnu

Si la fissìja cu lu tacchìnu

Giuvannìna di Ijàngiularòsa

Nthrò la càscija ci téni ‘na còsa

Nùn sàpi nénti nì lu marìtu

Nì la fìgghija e nì lu zìtu

Ijangijulìna di Ciculatéra

Fa lu café di ‘nàthra manéra

E si tu ti lu vòij ‘mbarà

Fàtilu dìci ca ìjddhra lu sa

La mugghijéri di Tumascijòni

Ijé parénti cu Frangiscòni

Cugìna cu lu Zilàtu

E nipòti di Nasucacàtu

Nunzijàta di Shcuppétta

‘nthrò lu chijangàtu ci téni lu léttu

E dasùtta lu gàddhru e li gaddhrìni

‘nthrò lu cirnìcchiju li pulicìni

Pathrùna di nu cardìddhru

Ijé Cuncétta di Masthrìddhru

Fraschijàtu di culùri

Quànnu cànta ijé nu tinùri

Pircacciòla ijé sapùtu

Ca lu pòrcu ijé fuijùtu

‘ngimintàta cùmi ijéra

Ijé arrivàta a Cavaléra

Tirisìna di Cùrtupédi

Tu la tìrasi e ìjddhra véni

Si lu sàpi zu Pippìnu

T’allìscia lu mandulìnu

Za Tòlla vàscija vàscija

S’è assittàta sùpa la càscija

Lu marìtu sùtt’a lu fòrnu

E li sòrici pàscinu ‘ntòrnu

Su gentile segnalazione del Prof Giuseppe Cantisani

Leave a comment

Send a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *